รับดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งเครื่อง Server, คอมพิวเตอร์, Firewall และระบบรักษาความปลอดภัยในเครือข่าย ทั้งแบบรายเดือน รายปี โดยผู้ดูแลระบบที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ สามารถให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาและวางระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่ายและได้ประสิทธิภาพมากกว่าการจ้างฝ่ายไอทีประจำหลายๆ คน

รายละเอียดการให้บริการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  • ดูแลและแก้ปัญหาเครื่อง Server และคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเครือข่ายให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยตรวจเช็คความผิดปกติด้านฮาร์แวร์, ซอฟต์แวร์, ทำความสะอาดตัวเครื่อง ตรวจสอบระบบไฟ และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  • ดูแลและแก้ปัญหาการทำงานของระบบเครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สายให้พร้อมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา รวมถึงตรวจเช็คความปลอดภัยของระบบเครือข่าย เพื่อป้องกัน การโจมตี การดักจับหรือขโมยข้อมูล และแอบแฝงเข้ามาใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น
  • ทำระบบการทำซ้ำของข้อมูล (Redundancy) และสำรองข้อมูล (Backup) สำคัญต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พร้อมนำกลับมาใช้งานทุกเครื่อง เมื่อข้อมูลหลักเกิดมีปัญหาหรือสูญหาย
    ดูแลระบบ Firewall ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตรวจเช็คการกำหนดกฏหรือนโยบายต่างๆ ให้พร้อมใช้งานและเป็นไปอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการโจมตีจากภายนอกและการรับส่งข้อมูลออกนอกบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • ให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงและแก้ปัญหาระบบเครือข่ายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง

ค่าบริการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit